Juridische kennisgevingen, informatie en disclaimer

Alle informatie, teksten en afbeeldingen, op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. worden verspreid, veranderd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.

U bent vrij om informatie van de site te kopiëren voor persoonlijk gebruik.
Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. verleent geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of volledigheid van de pagina’s op deze site.

Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. behoudt het recht om de toegang tot de site te blokkeren of de inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. sluit hierbij uitdrukkelijk alle garanties uit, expliciet of impliciet, met betrekking tot informatie die verband houdt met of wordt geraadpleegd via de website van Monpellier Sports Methods & Solutions B.V.. Hierbij zijn inbegrepen, en niet uitsluitend van toepassing op alle denkbare garanties van verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en navolging van auteursrechten van derden.
In geen geval kunnen Monpellier Sports Methods & Solutions B.V., haar medewerkers of haar boodschappers aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolg schade, winst of verlies of welke andere mogelijke schade, die voortkomt uit of een gevolg is van het gebruik van enige informatie op deze website.

Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. verleent geen garanties met betrekking tot de inhoud van andere websites die u via de Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. website opent.

Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. vermeldt de links uitsluitend als informatie voor haar klanten. Wanneer u een dergelijke website bezoekt, dient u er rekening mee te houden dat deze website onafhankelijk is van Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. en dat Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. geen invloed heeft op de inhoud van deze website. Het opnemen van een koppeling naar een dergelijke website betekent niet dat Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. de inhoud van de website aanbeveelt of aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze website.
Als u informatie doorstuurt via e-mail of via de Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. – website, gaat u ermee akkoord dat:

  1. U alles in het werk stelt om de informatie te vrijwaren van mogelijke schadelijke virussen en ‘wormen’, alvorens de informatie te versturen;
    2. niets van deze informatie in strijd is met de wet of niet geschikt is voor publicatie in welke vorm ook;
    3. Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. de informatie vrij kan en mag gebruiken om toekomstige producten of diensten te verbeteren.
    4. U gaat er mee akkoord dat Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. de toegestuurde informatie kosteloos mag publiceren en dat u ons schadeloos zult stellen als een derde betrokkene, actie (juridisch dan wel anderzijds) tegen ons onderneemt, in verband met het materiaal cq. informatie die u ons zendt.

Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. – logo zijn geregistreerde handelsmerken van Monpellier Sports Methods & Solutions B.V.. Andere producten, bedrijfsnamen of logo’s zijn handelsmerken van hun respectievelijke fabrikanten en betreffende houders. Toegang tot de site mag niet beschouwd worden als een recht om informatie van de site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. of de respectievelijke rechthebbenden.

Mochten anderen rechten menen te hebben over afbeeldingen of teksten die getoond dan wel vermeld zijn op de website van Monpellier Sports Methods & Solutions B.V., gelieve dit te melden via e-mail en uitleg toe te voegen, om welke reden die rechten verworven zijn, opdat wij dit betreffende materiaal na toetsing van juistheid kunnen verwijderen van de website van Monpellier Sports Methods & Solutions B.V..

E-mail adressen die door gebruiker van de website van Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. toegezonden zijn t.b.v. de Monpellier Sports Methods & Solutions B.V.. Nieuwsbrief of voor andere specifieke diensten, zullen nimmer doorverkocht dan wel door gedistribueerd worden anders dan voor verdeling van informatie van Monpellier Sports Methods & Solutions B.V.. Uiteraard kan te allen tijde via e-mailmelding een e-mail adres verwijderd worden uit onze database. Dit verzoek zal dan ook z.s.m. ingewilligd worden, in acht genomen dat wij daar ook onze tijd voor nodig hebben.

Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. heeft geen inzicht in de juistheid van het gestuurde mailadres, dan wel dat de feitelijke houder van het mailadres ook de verzender is van dit mailadres. Om die reden zijn wij slechts verplicht tot verwijdering uit onze database van dit mailadres, nadat de werkelijke houder dit via mail heeft verzocht.

Monpellier Sports Methods & Solutions B.V. kan te allen tijde wijzigingen doorvoeren in dit beleid en zonder opgaaf van redenen een mail adres verwijderen, zonder dat daar door de mailhouder om gevraagd is.

Copyright © Monpellier Sports Methods & Solutions B.V.. Alle rechten zijn voorbehouden